Teoretisk grund

Bakgrund i läroplan och didaktisk forskning

Här presenteras kursens bakgrund i läroplan och didaktisk forskning. Efter inledningen och en kort genomgång av kursens innehåll följer en redogörelse för dess förankring i läroplanen utifrån fyra teman: demokrati och mänskliga rättigheter, kränkningar och diskriminering, inlevelse och förståelse och religion, etik och livsfrågor.

Även kursens didaktiska forskningsbakgrund beskrivs utifrån fyra perspektiv. Det första perspektivet handlar om hur begreppet religion förstås i kursen. Det andra perspektivet som tas upp är metoden och teorin en tolkande ansats. Normmedveten didaktik är det tredje perspektivet och kunskaper och erfarenheter från interreligiösa relationer är det fjärde perspektivet.

RELIGIÖS MÅNGFALD SOM DEMOKRATISK GRUNDPELARE I SVENSK SKOLA

Forskningskommentar till kursmaterialet av Viktor Aldrin, docent i teologi.

GÖTEBORGS UNIVERSITETS UTVÄRDERING AV UNDER SAMMA HIMMEL

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession har följt och utvärderat kursen läsåret 2019-2020.

© Sensus studieförbund 2021. Illustrationer: Cecilia Birgerson. Produktion budskapet.se