Göteborgs universitets utvärdering

"Under samma himmel vilar på en gedigen religionsdidaktisk grund. I denna framhålls vikten av att möta och reflektera kring religioner utifrån individers religiositet (levd religion), kollektiva uttryck för religion, samt den egna religiösa positionen. Utifrån detta har projektets pedagogiska modell
utformats. Genom möten med unga religiösa individer - berättare - erbjuder projektet möjlighet till identifikation och förståelse för innebörder och konsekvenser av att leva utifrån en religiös livstolkning. Genom att tillsammans med personer som eleverna utvecklat en relation till, besöka platser för kollektiv religionsutövning, ges eleverna möjlighet att sätta in religionen i ett större sammanhang och därmed förstå religion som något mer än personlig övertygelse. Genom samtal, reflektion och olika övningar utvecklar eleverna större förståelse för människor vars liv och livstolkning skiljer sig från den egna."

Ur Göteborgs Universitets utvärdering Under samma himmel En utvärdering av styrdokument, utvärdering och undervisning. (2019 - 2020)

 

© Sensus studieförbund 2021. Illustrationer: Cecilia Birgerson. Produktion budskapet.se